Regulamin serwisu zamowdruki.pl

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego zamowdruki.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności, procedurze reklamacyjnej.
Serwis należy do Natalii Piguły, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PIKAP Natalia Piguła, ul. Przedświt 4/12, 93-378 Łódź NIP: 729-269-35-44 REGON: 369843480
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail zamow@zamowdruki.pl oraz dzwoniąc pod numer 606 124 331 lub 42 646 40 61.

Pozdrawiamy
zespół zamowdruki.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Nabywca – podmiot składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://zamowdruki.pl/regulamin,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://zamowdruki.pl,
 • Sprzedawca – Natalia Piguła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PIKAP Natalia Piguła, ul. Przedświt 4/12, 93-378 Łódź NIP: 729-269-35-44 REGON: 369843480

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż, świadcząc jednocześnie na rzecz Nabywców usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Serwisu, Nabywca może dokonać zakupu produktów (druków) opisanych na stronach Serwisu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Nabywców.
 3. Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Nabywcy. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Nabywca nie może złożyć zamówienia za pośrednictwem Serwisu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie
 6. Wszystkie ceny produktów (druków) podane na stronach Sklepu są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT, który to podatek prezentowany jest Nabywcy w trakcie składania zamówienia.

 

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Nabywcy usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Nabywcy przez Sprzedawcę jest umożliwienie Nabywcy złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Nabywcy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Nabywcy i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Nabywca powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Nabywca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamow@zamowdruki.pl. W reklamacji Nabywca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Nabywcę o jej rozstrzygnięciu na jego adres e-mail.

 

§ 4
Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Nabywca zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez wybór ich ilości oraz kliknięcie przycisku „Zamów”,
  • przejść do widoku koszyka,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Nabywca akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam”.
 2. W formularzu zamówienia Nabywca musi podać prawdziwe dane. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Nabywca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Nabywca zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Nabywcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Nabywcą, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Nabywcę.
 3. Nabywca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 2 powyżej.

 

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Zamówione produkty (druki) zostaną dostarczone do Nabywcy za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Nabywca. W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 150 zł netto koszt dostawcy ponosi Sprzedawca.
 2. Wraz z dostawą produktów (druków), Nabywcy zostanie również doręczona faktura VAT z 21-dniowym terminem płatności. Nabywca zobowiązany jest do terminowej zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

 

§ 6
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Nabywcę zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Nabywcy zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Zamówione produkty (druki) zostaną dostarczone Nabywcy na podany w formularzu zamówienia adres do 3 dni roboczych.
 3. W przypadku dużej ilości zamówień lub dużej ilości produktów (druków) w jednym zamówieniu zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówienia do 5 dni roboczych. O takiej sytuacji Nabywca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

§ 7
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów (druków) powinny być składane w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia produktów (druków). Po upływie tego okresu, reklamacje dotyczące ilości dostarczonych produktów (druków) nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje mogą być składane telefonicznie lub kierowane na adres e-mail zamow@zamowdruki.pl.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 2 dni roboczych.

 

§ 8
Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://zamowdruki.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 9
Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Nabywcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
PIKAP
ul. Przedświt 4/12 93-378 Łódź
NIP: 729-269-35-44 REGON: 369843480
 • Nie posiadasz druków w koszyku